Chronicon ex chronicis
Chronica chronicorum

von Florentius Wigorniensis OSB
Florence of Worcester, Florence von Worcester, Florent de Worcester, Florent de Worcester, Florentius Bavonius, Florentius Bravonius, Florentius von Worcester