Relatio gratiarum Barnardo episcopo pro susceptis eulogiis ab illo amoenis

von Agobardus Lugdunensis
Agobard von Lyon