Dotzè del Crestià
De l’estament reial e de la governació de la cosa pública, Regiment civil dels hòmens e de les dones, Regiment de la cosa pública, Regiment de prínceps e de comunitats, Regiment del món

von Francesc Eiximenis OFM
Francesch Ximenes, Francisco Eiximenis, Francisco Eximénez, Francisco Ximenez, Franciscus Eiximenis, Franciscus Examenis, Franciscus Eximenis, Franciscus Eximeniz, Franciscus Eximenus, Franciscus Eximini, Franciscus Ximénez, Joan Eixemeno